Infoplus » ΕΣΠΑ

 Σ Υ ΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ ΠΡ ΟΓΡΑΜΜΑΤ OΣ:

«Ψηφιακό Βήμα»Σε
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων, οι οποίες μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

 

 Πρ οϋποθέσεις Συμμετοχής:

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

·         Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης σύμφωνα με την πρόσκληση της δράσης

·         Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής

·         Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

·         Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία(χρήση 2015, 2016, 2017) .

·         Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής  ενίσχυσης

·         Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

·         Το  ποσό  ενισχύσεων  ήσσονος  σημασίας  που  έχουν  λάβει  (ενιαία  επιχείρηση),  συμπεριλαμβανομένης  της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ μέσα στη τελευταία τριετία(2016, 2017, 2018).

·         Να μην δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 10 4/2000 του Συμβουλίου και στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων

·         Να  μην  περιλαμβάνονται  ως  δικαιούχοι  σε  αποφάσεις  ανάκλησης  παλαιότερων  δράσεων  που  αφορούν  την ψηφιακή τεχνολογία

 

 Ε πιλέξιμες Δ απάνες

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης.

·         Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

·         Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και Laptop, πολυμηχανήματα και εκτυπωτές

·         Barcode Readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3D printers, συστήματα παραγγελιοληψίας και τιμολόγησης

·         Προμήθεια  και  παραμετροποίηση  λογισμικών  όπως  εφαρμογές  γραφείου,  antivirus,  εφαρμογές  διαχείρισης πιστώσεων, ERP, CRM κλπ.

·         Δημιουργία  e-shop,  ανάπτυξη/  αναβάθμιση  ιστοσελίδων,  ανάπτυξη  ή/και  πιστοποίηση  ψηφιακής  πολιτικής ασφάλειας

·         Εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικού επιχειρήσεων

·         Ψηφιακή διαφήμιση και ανάπτυξη υλικού ψηφιακής διαφήμισης (google ads, facebook ads)

·         Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

·         Μισθολογικό κόστος για Νέα Θέση Εργασίας (έως 20.000€)

 

 

 

 Ύψος Προϋπολογισμού/ Ποσοστό επιδότησης

Από 5.000€ έως 50.000€.

Χρηματοδοτείται
 το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: Από 11/06/2018 έως 17/09/2018

 
     

 

 

 


 

 

 

 ΔΡΑΣΗ «Ψηφιακό Βήμα»

 

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Έντυπο υποβολής

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

2.

Κατάσταση ενεργών ΚΑΔ μέσω της ιστοσελίδας του gsis.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/6/2018

3.

Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη /εταίρων

 

 

 

 

 

 

4.

Προσωπικό (σε περίπτωση που απασχολεί):

·       Κατα στά σεις Επιθεώρησης Εργα σίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (ετήσιες 2015, 2016, 2017 συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων αυτών)

·         Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων (Πρώην Έντυπο Ε7) μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο

 κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που

 απασχολήθηκε (για τις χρήσεις 2016 και 2017)

 

 

 

 

 

5.

Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις.

 

6.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με διατυπώσεις, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής

ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

7.

 

Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ

 

ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

8.

 

Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis

 

ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Για συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις  (σε

 περίπτωση που υπάρχουν ) να προσκομισθούν:

·         Έντυπο Ε3 των φορολογικών ετών 2016, 2017

·         Ισολογισμοί των φορολογικών ετών 2016, 2017 (Διπλογραφικά Βιβλία μόνο)

·         Ετήσιοι Πίνακες Προσωπικού (Ε4) & τυχόν Τροποποιητικοί Πίνακες για τις χρήσεις 2016, 2017

·         Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε για τις χρήσεις 2016, 2017

·         Και κατά περίπτωση:

1)Για A.E.: Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο), Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή

 


 

 

ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο), Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση.

2)Για Ε.Π.Ε: Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική

περίοδο), Πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ εκπροσώπησης ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό.

3)Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση- Εκπροσώπηση.

 

 

 

10.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για απλογραφικά βιβλία:

 Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για τις τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις/ φορολογικά έτη (2015, 2016, 2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ι) ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός δικαιούχος. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από τον δυνητικό δικαιούχο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του έτους. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου πρέπει να ξεκινά την πρώτη ημέρα του τριμήνου και να τελειώνει το νωρίτερο κατά τη συμπλήρωση του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης ή το αργότερο την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης. Ως ημερομηνίες συμπλήρωσης τριμήνων ορίζονται οι 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12.

 

ΙΙ) ΔΑΝΕΙΟ:

Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής του. Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή της πρόθεσης δανειοδότησης, όπως:

-Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης

-Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου

-Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του

-Το επιτόκιο

-Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του/ Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δανείου δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της επιχορήγησης.

Επισημαίνεται ότι η έγκριση δανείου/σύμβαση θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του επενδυτή.

 

 

 

Σημ (1)

Η Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100% βαθμολογείται με το μεγαλύτερο βαθμό, δηλαδή σε επενδυτική πρόταση προϋπολογισμού 20.000€, η απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή είναι

10.000€.

 

 

 

Σημ (2)

Σε περίπτωση που η επενδυτική πρόταση υποβληθεί για παράδειγμα στις 2 Σεπτέμβριου του 2018 προσκομίζεται Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για τα παρακάτω διαστήματα (ενδεικτικά):

ü     Από 01/01/2018 έως 30/6/2018

ή

ü     Από 01/04/2018 έως 30/6/2018

ή

ü     Από 01/04/2018 έως 02/09/2018

ή

ü     Από 1/1/2018 έως 02/09/2018

 

 

12.

Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο ψηφιακής κατάταξής. Στο ερωτηματολόγιο σημειώνονται ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη(2015, 2016,2017), οι υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ

·         ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

·         ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)

13.

Βιβλίο παγίων της επιχείρησης

Προσκομίζεται με σφραγίδα και υπογραφή από λογιστή και Νόμιμο εκπρόσωπο.

14.

Προσφορές / προτιμολόγια για τις νέες δαπάνες από προμηθευτές

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦ ΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞ ΗΣ

Να τσεκαριστεί αντίστοιχη επιλογή) ο εξοπλισμός ή υπηρεσίες που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2015, 2016, 2017.

 

Α/Α

ΥΠΟΔΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(Περιγράφεται και προσκομίζεται Νο. Τιμ και ημερομηνία έκδοσης)

 

1.

 

Σύνδεση στο διαδίκτυο

VDSL

0,5

 

LL ή Οπτική Ίνα

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

 

2.

 

Δικτύωση

LAN

0,5

 

WAN/ VPN

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

3.

Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

 

4.

 

Ηλ. Υπολογιστής(ες), Server(s)

Η/Υ

0,5

 

SERVER

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

5.

Εξοπλισμός Γραφείου (printers, scaners, projectors)

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

 

 

6.

Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes )

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

7.

Ιστοσελίδα

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

8.

Σύνδεση σε e-market places

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

9.

Digital marketing (google ads, facebook ads)

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

10.

Παρουσία στα Social media

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

11.

E-shop /σύστημα κρατήσεων

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

12.

Ασφαλείς πληρωμές

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

13.

Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

14.

Εφαρμογές γραφείου, Antivirus

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

 

 

15.

Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS)

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

 

 

16.

Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

 

17.

Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

18.

Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας

Ναι

1

 

Όχι (Δεν υπάρχει)

0

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 


 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

 

Η ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ πριν από την πρώτη εκταμίευση, με την προσκόμιση από τον δικαιούχο δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στην Αίτηση Χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, αναφέρονται:

-το βιβλίο παγίων της επιχείρησης

-λογιστικά και φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης

-λογαριασμοί τηλεφωνίας

-συνδρομές αντίγραφα τιμολόγιων συνδρομής σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων

-αντίγραφα αδειών χρήσης λογισμικού

-βεβαίωση του Νόμιμου Εκπροσώπου της επιχείρησης για τη λειτουργία e-shop στην επιχείρηση

-ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας

-τιμολόγιο ή απόδειξη κατοχύρωσης του domain name

-αντίγραφα τιμολογίων για υπηρεσίες ηλεκτρονικής προβολής

ή όποιο άλλο πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει την ορθή αρχική κατάταξη της επιχείρησης.

 

 

Σημ.: Σε κάθε περίπτωση προσκομίζεται το μητρώο παγίων της επιχείρησης με σφραγίδα και υπογραφή από λογιστή και Νόμιμο εκπρόσωπο.

 

 

 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Στο ερωτηματολόγιο σημειώνονται ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί τα τρία (3) τελευταία έτη(2015, 2016,2017), οι υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τις οποίες ήδη διαθέτει/χρησιμοποιεί ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση

Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ο δικαιούχος κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του, ως ακολούθως:

 

 

 

 

Βαθμός

Ψηφιακή Βαθμίδα

15 – 18

Α Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα

8.5 – 14,5

Β Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα

4,5 – 8

Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα

0 – 4

Δ - Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα

 

Για την επιτυχή υποβολή της αρχικής αίτησης χρηματοδότησης, ο δυνητικός δικαιούχος/επιχείρηση θα πρέπει να οδηγείται σε ψηφιακή αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα και συνεπώς να διαπιστώνεται ουσιαστική αλλαγή - step change - στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά. Η αναβάθμιση προκύπτει από την επιλογή δαπανών προς υλοποίηση , οι οποίες θα τον επιβραβεύσουν με τους απαραίτητους βαθμούς, για τη μετάβαση σε ανώτερη βαθμίδα.

 

 


 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Δράση «Ψηφιακό Βήμα»

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, απαιτεί τη σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.

Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών- λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)

 

2.

Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές    (Routers),        Μεταγωγείς                               (Switches),  Firewalls,

Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]

 

3.

Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

 

4.

Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)

 

5.

Άλλος       τεχνολογικός         εξοπλισμός        σχετικός        με                  τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)

 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 1 εξοπλισμός, μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.


 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.

Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ

 

2.

Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών

mobile responsive ή dedicated mobile version)

10% και έως 2.500€

3.

Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.)

20% και έως 4.000€

4.

Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e- Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς  και δημοπρασίες, κλπ,

 

5

Εφαρμογές        διαχείρισης        πιστώσεων        (credit                            control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.

 

6.

Εξειδικευμένα          προγράμματα          που        βοηθούν                                   στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)

 

7.

Εξειδικευμένα        προγράμματα        διαχείρισης       πελατών       ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)

 

8.

Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

70%

9.

Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

 

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 2 λογισμικό, μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.


 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.

Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)

 

2.

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

 

3.

Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)

5%

4.

Παρουσία στα Social media

Έως 1.000€

5

Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

5%

6.

Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος

 

7.

Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

10%

8.

Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων

10%

9.

Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

5%, έως 2.500€

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 3 υπηρεσίες μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Η κατηγορία 3 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)

40% και μέχρι 20.000€ ως

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Η κατηγορία 4 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.

 

Κατά το στάδιο της ένταξης καθώς και κατά το στάδιο αξιολόγησης και έγκρισης τροποποιήσεων επενδυτικού σχεδίου, το άθροισμα του Π/Υ των επιλέξιμων δαπανών στις κατηγορίες δαπάνης 3 και 4 ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μικρότερο ή ίσο του 40% του συνολικού επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δε δύναται να παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν:

·       το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/ πιστοποίηση, είναι κάτω των 5.000€

·       κατά την τελική αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης αποδειχτεί ότι δεν έχει μεταβεί στην ψηφιακή βαθμίδα όπως αυτή είχε δηλωθεί κατά την ένταξη.


 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙ Α ΤΙΣ ΚΑΤ ΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό τους ακόλουθους όρους:

·       Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης και να συνάδει με τη δυναμικότητα της επιχείρησης (π.χ δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια τριών (3) Η/Υ ενώ απασχολείται ένα (1) άτομο).

·       Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.

·       Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων.

 

 2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:

·       Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.

·       Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.

·       Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/ εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού - λογισμικού.

·       Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού)

·       Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, είναι επιλέξιμες. Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

·       Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος, αυτό πέρα από το ότι θα πρέπει να είναι σε 2 τουλάχιστον γλώσσες, πρέπει να είναι mobile responsive και να συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

·       Το προμηθευόμενο λογισμικό πρέπει να συνάδει με τη δυναμικότητα της επιχείρησης (π.χ  δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια τριών (3) αδειών χρήσης Microsoft Office για έναν (1) απασχολούμενο)


 3.  ΥΠΗΡ ΕΣΙΕΣ

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που αφορούν σε:

·       Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)

·       Σύνδεση στο Διαδίκτυο

·       Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)

·       Παρουσία στα Social media

·       Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

·       Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος

·       Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας

·       Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού

·       Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

 

 4. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Οι δαπάνες προσωπικού είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους:

·       Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία).

·       Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ.

·       Δαπάνες στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και εφόσον οι εργαζόμενοι εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου.

·       Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του επιλέξιμου ορίου.

·       Στη περίπτωση επιχορήγησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλαδή να προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε κατά το έτος 2017 και δύναται να δημιουργηθούν από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

·       Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που αφορά σε κλάσμα  ΕΜΕ, δύναται να επιδοτηθεί.

·       Το κόστος Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας η οποία επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ ΟΑΕΔ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

·       Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος ΕΜΕ εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.

·       Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος ατόμων τα οποία κάνουν πρακτική άσκηση.

Powered by Pegasus Technology